"Większość programistów programuje nie dlatego, że spodziewają się zapłaty lub uwielbienia tłumów, ale dlatego, że programowanie jest dla nich zabawą."

Linus Torvalds

O generale Józefie Hallerze

Wojskowe Technikum Informatyczne im. gen Józefa Hallera

Generał Józef Haller

13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach k. Krakowa urodził się gen. Józef Haller, legionista, twórca Armii Polskiej we Francji, generalny inspektor Armii Ochotniczej podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zmarł 4 czerwca 1960r w Londynie w Wielkiej Brytanii. Po wybuchu II wojny światowej minister rządu RP na uchodźstwie.

Urodził się w majątku ziemskim w Jurczycach, pod Krakowem. Był synem arystokraty-ziemianina, Henryka Hallera von Hallenburga. Ukończył gimnazjum niemieckie we Lwowie. Naukę kontynuował w szkołach wojskowych: Niższej Szkole Realnej w Koszycach (1889), Wyższej Szkole Realnej w Hranicach na Morawach (1892) i Akademii Technicznej w Wiedniu (1895). W latach 1895–1910 służył w armii austriackiej, w 11. Pułku Artylerii we Lwowie. Opuścił ją w stopniu kapitana. Działał w ruchu spółdzielczym. Od 1911 r. organizował ruch skautingu. W 1913 r. wniósł duży wkład w opracowanie zasad polskiego harcerstwa oraz stworzenie Krzyża Harcerskiego. Doprowadził do militaryzacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Po wybuchu I wojny światowej był głównym organizatorem Legionu Wschodniego we Lwowie (1914). Tworzył go na bazie Drużyn Polowych „Sokoła”, Drużyn Bartoszowych i części Polskich Drużyn Strzeleckich. Po rozwiązaniu formacji objął dowództwo 3. Pułku Legionów w II Brygadzie. Walczył z wojskami rosyjskimi na terenie Węgier (1914–1915). W 1915 r. awansował na stopień pułkownika. W 1916 r. został dowódcą II Brygady. W 1917 r. nie przyłączył się do kryzysu przysięgowego Józefa Piłsudskiego. Po traktacie brzeskim przebił się przez front austriacko-węgierski pod Rarańczą (15/16 lutego 1918) i połączył się z polskimi jednostkami wojskowymi na terenie Rosji. Objął dowództwo 2. Korpusu Polskiego na Ukrainie. Awansował na stopień generała. Został pokonany przez Niemców pod Kaniowem (11 maja 1918). Przez Murmańsk wyjechał do Francji. W październiku 1918 r. objął dowództwo armii polskiej zorganizowanej przez Komitet Narodowy Polski, tzw. błękitnej armii. Walczył na froncie zachodnim z Niemcami w Wogezach i Szampanii. Wiosną 1919 r. powrócił wraz z armią do Polski. W Warszawie był witany jak bohater narodowy. Został zweryfikowany jako generał broni. Uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej, będąc dowódcą Frontu Galicyjskiego. Jego wojska dotarły do rzeki Zbrucz (1919). Jako dowódca Frontu Pomorskiego dokonał przejęcia Pomorza oraz symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem (1920).

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. był twórcą i Generalnym Inspektorem Armii Ochotniczej oraz dowódcą Frontu Północno-Wschodniego. Wchodził też w skład Rady Obrony Państwa. W latach 1920–1926 był Generalnym Inspektorem Artylerii i przewodniczącym Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej. Z ramienia Związku Ludowo--Narodowego zasiadał w sejmie I kadencji (1922–1923). Był przeciwnikiem wyboru na prezydenta RP, Gabriela Narutowicza. W latach 1920–1923 pełnił funkcję przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza. Po zamachu majowym jako przeciwnik Józefa Piłsudskiego został przeniesiony w stan spoczynku (1926). Działał w Stronnictwie Narodowym, a od 1936 r. w opozycji antysanacyjnej we Froncie Morges. W 1937 r. na Kongresie Konstytucyjnym Stronnictwa Pracy został wybrany prezesem Rady Naczelnej SP. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał przez Rumunię do Francji. W rządzie emigracyjnym gen. Władysława Sikorskiego pełnił funkcję ministra bez teki. Odbył podróż do Ameryki celem zachęcenia Polonii do wstępowania do wojska polskiego formowanego na terenie Francji. Po upadku Francji (1940) przedostał się przez Hiszpanię i Portugalię do Wielkiej Brytanii. W rządzie emigracyjnym objął ministerstwo oświaty (1940–1943). Po zakończeniu wojny osiedlił się w Londynie, gdzie zmarł otoczony legendą Błękitnego Generała. Był wielokrotnie odznaczony, m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Virtuti Militari V kl., Orderem Polonia Restituta III kl., Krzyżem Walecznych (czterokrotnie). (KM)

Wojskowe Technikum Informatyczne dla Młodzieży

Wojskowe Technikum Informatyczne (WTI) im. gen. Józefa Hallera

Klasa wojskowa w technikum z systemami informatycznymi (cyberbezpieczeństwo, szpiegostwo informatyczne) będzie odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. Uruchomienie informatycznego technikum wojskowego jest odpowiedzią na potrzebę wzbogacenia oferty edukacyjnej z obszaru cyberbezpieczeństwa i wojskowości.

Cyberbezpieczeństwo stanowi coraz bardziej istotną dziedzinę funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw. Zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i zasobów informacyjnych jest jednym z priorytetów naszego rządu. „Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie stale podejmuje intensywnie działania rozwijając swoje zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa” [Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej].

Informatyka, a w szczególności inżynieria programowania, algorytmika i cyberbezpieczeństwo to dziedziny, w które dziś inwestują najbardziej rozwinięte państwa. Praca utalentowanych informatyków i wysoko wykwalifikowanych programistów stała się cennym i w wielu przypadkach kluczowym zasobem, bez którego nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W odpowiedzi na ten globalny trend rozwoju współczesnego świata, chcemy docenić potencjał wybitnych polskich informatyków. Polska osiąga jedne z najlepszych rezultatów na świecie w dziedzinie edukacji informatycznej na każdym szczeblu. Polscy uczniowie i studenci od lat utrzymują czołowe miejsca w międzynarodowych zawodach informatycznych, a nasze uczelnie górują w rankingach osiągnięć programistycznych. W tych obszarach skutecznie konkurujemy z największymi państwami, takimi jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny. Zespoły reprezentujące Polskę święcą również triumfy w międzynarodowych ćwiczeniach w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wspomniane sukcesy mają swoje źródło w słynnej przedwojennej polskiej szkole matematycznej i trudno jest je powtórzyć innym krajom [https://www.cyber.mil.pl/]. Czerpiąc najlepsze wzorce z tradycji chcemy inwestować w potencjał współczesnych informatyków i wspólnie budować strategiczną przewagę Polski w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Najnowszy zakup: strzelnica i najnowocześniejsza pracownia komputerowa :)

Absolwenci WTI

Absolwenci WTI (Wojskowego Technikum Informatycznego) będą przygotowani do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Oferta edukacyjna adresowana jest do utalentowanej młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach i instytucjach Sił Zbrojnych RP.

Program poza podstawą realizowaną w technikum będzie obejmował dodatkowo takie bloki tematyczne jak:

 • Podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP),
 • Szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe),
 • Cyberbezpieczeństwo (m.in. sieci komputerowe, kryptografia, urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, witryn i aplikacje internetowe, programowanie, technologie informatyczne: HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, PHP, MySQL, C++, C#),
 • Przepisy prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych, czy prawo służb mundurowych).

Zajęcia wojskowe prowadzone będą przez patronacką jednostkę wojskową wskazaną przez MON oraz instruktorów organizacji proobronnych.

Program szkolenia w oddziałach przysposobienia wojskowego, obejmuje zajęcia w klasach I – IV technikum, w trakcie którego będą realizowane wojskowe zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na końcu nauki uczniowie będą kierowani na obóz szkoleniowy. Minimalna liczba zajęć realizowanych to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Będą one przeprowadzane zarówno w szkole, jak i w „patronackiej" jednostce wojskowej. Liczba uczniów w klasach wynosić będzie maksymalnie 25 osób.

Młodzież klas wojskowych

Poza zajęciami ogólnokształcącymi, zdobywa wiedzę z zakresu przysposobienia wojskowego, uczestniczy w szkoleniu samoobrony prowadzonym przez wykwalifikowanego instruktora oraz zdobywa podstawowe umiejętności strzeleckie. Celem kształcenia w tym zawodzie jest również nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań związanych z techniką informatyczną.

5-letni program nauczania

Oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje również następujące przedmioty zawodowe:

 • Zagadnienia z zakresu musztry wojskowej,
 • Terenoznawstwo,
 • Taktykę,
 • Szkolenie strzeleckie,
 • Szkolenie taktyczne,
 • Terenoznawstwo,
 • Podstawy ratownictwa medycznego,
 • Zajęcia na naszej strzelnicy laserowej oraz na strzelnicach w terenie

 • Edukacja wojskowa,
 • Obozy szkoleniowo – kondycyjne,
 • Sztuki walki/samoobrona,
 • Zajęcia sportowe,
 • Informatyczne: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, programowanie, technologie informatyczne: HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, PHP, MySQL, C++, C# oraz działalność gospodarczą w branży informatycznej,
 • Język angielski zawodowy w branży informatycznej i wojskowości,
 • Praktyka zawodowa.

W trakcie nauki w naszym technikum uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymania tytułu technika informatyka (351203), technika programisty (351406) lub technika teleinformatyka (351103). Profil wojskowy oprócz zajęć zawodowych z informatyki zapewnia również realizację zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia wojskowego. Uczniowie odbędą przeszkolenia wojskowe we współpracy z  wyznaczonymi przez MON  Jednostkami Wojskowymi. Czynimy starania aby nasza szkoła została zakwalifikowana do programu tzw. Klas mundurowych.

Sprostowanie:

Szanowna Młodzieży, Szanowni Państwo,

informuję Państwa, iż nasi uczniowie, na dzień dzisiejszy, ani wcześniej, (czyli od powstania naszej szkoły, tj.01.09.2022r)  nie odbywają i nie odbywali szkoleń   z 14 ZBOT..

Organ Prowadzący szkołę, 05.05.2022r, wystąpił na piśmie do Dowódcy o podjęcie współpracy z naszą jednostką oświatową.

W dniu 18.09.2022r otrzymaliśmy od Dowódcy decyzję odmowną , decyzję swą Dowódca umotywował , iż 14 ZBOT nie jest organem właściwym do współpracy z naszą jednostka oświatową.

Decyzja obecnego Dowódcy jest dla nas całkowicie niezrozumiała a patrząc na działania MON polegające, m.in. na nawiązywaniu współpracy pomiędzy Jednostkami Wojskowymi a Placówkami Oświatowymi, pochopnie złożyliśmy, że współpraca będzie miała miejsce. Decyzję Dowódcy przyjmujemy  do wiadomości.

Prostując wcześniejszy zapis, na naszej stronie, że cyt: Uczniowie odbędą przeszkolenie wojskowe z  14 ZBOT" zapis zostaje usunięty na wezwanie Dowódcy, choć mamy nadzieję, że tak jak i inne Jednostki Wojskowe w całej Polsce, przyjdzie czas że i 14 będzie blisko, i będzie gotowa do nawiązania współpracy z jednostkami oświatowymi w tym naszą jednostką. Słowo odbędą przeszkolenie to ( informuję)  czas przyszły i oznacza że jeszcze zajęcia się nie odbywają - taki był sens tego zdania i mamy nadzieję że jednak kiedyś się odbędą.

Za niedogodności przepraszamy, absolutnie nie było złej woli z naszej strony, wręcz przeciwnie, uwierzyliśmy zbyt mocno w kampanie reklamową- w mediach i na spotkaniach z młodzieżą szkół zgodnie z kampanią " Zostań Żołnierzem WOT" i  "poznaj swego rekrutera" .

Pisząc pismo o współpracy do Dowódcy chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i słowom MON o współpracy i bliskości - widocznie się pomyliliśmy. Teraz już wiemy na podstawie pisma, że współpraca była błędem- dziękujemy za sprostowanie i jasne postawienie sprawy.

Z dumą i życzliwością gościmy w naszych murach ,osoby  które przedstawiają  i zachęcają nasza młodzież do wstąpienia do swoich instytucji, w tym np lekarzy, adwokatów, sędziów, policję, wojsko, przedstawicieli uczelni wyższych, itd. Takie działania nosza znamiona wspłópracy pomiędzy  nasza jednostką oświatową o innymi instytucjami

Nasze szkoły zawsze  z przyjemnością będą gościć Żołnierzy Wojska Polskiego.

 Serdecznie zapraszamy do naszej auli na spotkanie z młodzieżą i nauczycielami te Jednostki Wojskowe, tych Dowódców którzy uważają, że warto współpracować z nasza placówką oświatową  aby przybliżyć informacje o Państwa Jednostce, o pracy, zarazić młodych ludzi pasją do swojego zawodu i pozyskać nowych wartościowych żołnierzy, którzy będą fachowcami z cyberbezpieczeństwa, szyfrowania.. Do naszej szkoły idą już ukierunkowani młodzi ludzie, którzy chcą zostać żołnierzami WP.Zapraszamy na cykl spotkań gdzie przybliżycie Państwo naszej młodzieży  dlaczego warto wstąpić właśnie do Waszej Jednostki. Czekamy na Państwa w naszej szkole.Będziemy zaszczyceni i pomożemy w nawiązaniu kontaktu z naszą młodzieżą i naszą kadrą.

Absolwenci klasy wojskowej mogą liczyć na:

 • Odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy,
 • Pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
 • Przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji),
 • Stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Dodatkowe korzyści dla uczniów: wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału oraz wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową). Uczniowie klasy wojskowego technikum informatycznego:

 • będą realizować podstawę programową (branża teleinformatyczna (INF), klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego) w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego i informatyki (w szczególności wojskowe systemy informatyczne),
 • będą uczestniczyć w obozach i szkoleniach wojskowych (w tym zajęcia ze szkolenia strzeleckiego) oraz zdobędą wiedzę na temat realiów służby wojskowej,
 • będą uczestniczyć w szkoleniach udzielania pierwszej pomocy.

Zakwalifikowane do programu "Przygotowanie Wojskowe" placówki edukacyjne z całego kraju uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będzie skrócenie służby przygotowawczej dla ochotników zakończonej przysięgą wojskową oraz przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach. Niniejszy eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących działań w procesie kształcenia, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych i wychowawczych. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole jest rozwijanie kompetencji wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów. Tworząc innowację przemodelowano cele kształcenia przez dokonanie zmian w treściach programowych oraz metodach i formach pracy dostosowując je do współczesnych uwarunkowań.


Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2021   www.wti.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.